Db killer yoshimura pour silencieux tri-oval pour suzuki