Silencieux homologue yoshimura r11 inox pour suzuki