Silencieux de rechange gauche tri-oval inox yoshimura